BOOK EBOOK Atjunk AUTHOR Rebeka Una by Rebeka Una – cheapugg.us

Apnuoti ir prad jo da niau susitikin ti su mon mis A manau kad io k rinio pagrindin mintis buvo ta kad niekada nereikia bijoti rizikuoti nes jei bijai gali ka kas nukent ti Mano manymu i knyga yra labai nuostabi ir "Domi Bet B Tu Buvusi Domesn Nes "bet b tu buvusi domesn nes knyga baig si a nesupratau ar jie i sigelb "jo ar pasiliko sterilizuotame pasaulyje A iai knygai duo iau de imt bal nes buvo labai domi ir negal "ar pasiliko sterilizuotame pasaulyje A iai knygai duo iau de imt bal nes buvo labai domi ir negal pakelti nuo jos aki is k rinys man labai patiko Knyga yra gan sud tinga skaityti ta iau domi k rinys i siskiria i kit yra ne prasto stiliaus turi dom siu t ir nepaprast charakteri veik jus Pats domiausias veikejas man buvo Gryta Jai niekad nei jo pritapt prie jos supan io sterilaus pasaulioji inojo kad ji niekad nebus dalis visuomen s kurioj mir jausmai ir Sleepless (Bird of Stone, emocijos Jai sunku prisitaikyti prie tokios negyvos aplinkos Atrodo kad Grytos draugas Mantas yra vienintelis be jos kuris turi ir vertina mogi kus jausmus Autor mano manymu iuo k riniu nor jo parodyt koki gali buti m s netolima ateitis jei dabar nesistengsim visko pakeist Reikia d iaugtis dabartimi ir gerai i naudoti kiekvien sekund d iaugtis gamta o ne visalaik buti lip iuolaikines technologijas prarasdami laiko suvokim i knyga man buvo labai domi tod l nor iau autorei palink ti toliau kurti tokius domius ir traukian ius k rinius savo ne prastu stilium ir siutu sudominan ius ne vien paaugl Nesumeluosiu pasak s kad is lietuvi autor s bestseleris paaugliams tikras atradimas Tai tarsi i laik paaugli kas Orwelis tik ne tiek politi kas kiek parodantis oi vaiku iai kas bus jeigu snap ne. Inia kad sistema sugalvojo kaip dar geriau kontroliuoti žmones Grytai ir naujajam jos bičiuliui Mantui teks apsispręsti likti sistemoje ar sprukti iš jos Tik ar tai įmanoma Ir kokia tokio pasirinkimo kaina„Atjunk“ – knyga apie tai kuo galime virsti netolimoje ateityje.

Free download æ Book, PDF or Kindle PUB ç Rebeka Una

Gerai para yta distopija skatinanti ma iau bendrauti virtualiai ir vertinti tikr gyv bendravim tikrus poj ius ir mocijasPerskai iau per dien tekstas traukia Niekada nesuprasi kada gali pasikeisti tavo gyvenimo aplinka mon sjausmai arba tiesiog nepajusi kaip visas tavo gyvenimas gali apsiversti auk tyn kojomis kaip ir pagrindin veik j Gryta gyvena netolimoje ateityje kai aplink jos pasaulis visi kai tap s virtuali gyvenim Praradusi tikr j vaikyst ir moni kas moni vertybesTad mano manymu i knyga be abejo vertinama penkiomis vaig dut misKnyga bent jau man ne sud tingalengvai skaitomanes su kelet pana i knyg skai iusi kuriose ra oma apie moni ateit arba kas gali jiems nutiktitokios knygos man labai patinkanes jos pamoko kad kiekviena gyvenimo diena yra kelias tavo s kmestikr j d iaugsm bet pagalvojusi jog visa tai gal tu dingti i realaus gyvenimo a suprantu jog reikia vertinti visk kas yra aplink tave Bet kalbant apie knygos pagrindin veik j Grytajos gyvenimas nebuvo i skirtinis kaip ir visi jos draugai bendraam iai bendravo virtualiu b du ir u ra in mis Bet merginai vis da niau kildavo klausim apie praeitikaip viskas seniau buvo "realu ir tikraKaip bu iniai ir odis meil buvo realusNuo pat k "ir tikraKaip bu iniai ir odis meil buvo realusNuo pat k prad ios gal jome suprasti jog i mergina nebus dar viena sistemos alinink ji jai prie insis pati to nejausdama Vien d l to jog Grytai tr kdavo mamos alia jos tikr ilt jausm o ne sistemos paveiktos motersGrytos bendraam is Mantas kuris taip pat nepritar gyvenimo sistemai bet kur kas ry tingiau jai prie inosi o tai suteik dr sos ir pa iai Keturiolikmetei Grytai sunku prisitaikyti steriliai išvalytame pasaulyje kuriame nelikę pojūčių nei jausmų Visi daiktai spalvos kvapai perkelti į sistemą kurioje intensyviai bendrauja žmonės Tačiau Gryta niekaip neįstengia būti kaip visi Jai nesiseka paisyti draudim. Rytai Tad manau jog autor puikiai nor jo atskleisti pagrindin mint jog reikia visk branginti ir saugoti kas yra aplink musD iaugtis vaikyst ir praleisti j ar su draugaisar su Invisible (The Curse of Avalon eima gryname oreMatyti koks i tikro gyvenimas yra gra us u lango o ne d iaugtis netikru internetiniu gro i Kaip jau min jau man patiko autor s mintysvienareik mi kai rekomenduo iau visiems skaitytojams nes itoje knygoje ra oma kas m s gali laukti netolimoje ateityjeAutor tai gerai rod Na o a nekantrauju su inoti pavyks atrasti k rin pranoksiant Atjunk Knyga Atjunk buvo labai domi ir skait si labai lengvai Manau kad i knyg gal tu skaityti masnio am iaus vaikai kaip penktokai ir tokai nes knyga buvo labai ai kiai suprantama Pagrindin knygos veik ja yra keturiolikmet Gryta kuriai sunku prisitaikyti prie naujojo pasaulio kuriame viskas varu bei nelike joki poj i ir jausm Gryta yra visai kitokia negu jos draug Ala Ala yra labai i mani ir gali daryti labai labai daug darb vienu metu per savo u ra in o Gryta yra visi ka Alos prie inkyb Gryta negali daryti daug darb vienu metu nes yra visai kitokia nei kiti vaikai sterilizuotame pasaulyje nes Gryta buvo prad "Ta Senovi Kai Tod L "senovi kai tod l labai dom josi apie moni senov Gryta prie sutikdama Mant atrod visiems labai keistai ir d l to jo terapij bet kai sutiko Mant viskas dar labiau pasikeit Mantas buvo labai pana us Gryta nes taip pat m go b gioti skaityti apie senov kartu su Gryta Mantas negal jo apk sti sterilizuoto pasaulio ir ner jo jausti tod l jis nusi m savo pl v Gryta bendraudama su Mantu prad jo daugiau b gioti O bėgioti stadione ir susitikinėti su gyvais žmonėmis Ji slapta klausosi pasakojimų apie tai kaip kadaise žmonės taškydavosi balose liesdavo vienas kitą bučiuodavosi įsimylėdavo Kartą apytuščiame stadione ji sutinka panašų į save Beveik tuo pat metu pasiekia ž. Atjunk AUTHOR Rebeka Una